Internetový obchod slúži len na prezentáciu.
Prijaté objednávky nebudú vybavované.

0948 853 331

Poštovné nad 69€
zadarmo

Domov ~ Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné prí nákupe v internetovom obchode www.etnoshop.sk. Všeobecné obchodné podmienky upravujú povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť SMOKE 2 s.r.o. sídlom Klariská 12, 81103 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47168501, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 89396/B., DIČ: 2023776051, spoločnosť nie je platcom DPH (ďalej len "predávajúci") a konečným spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci"), ktorého predmetom je kúpa služieb alebo tovaru pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov vo svojej domácnosti alebo odberateľom" (ďalej len "kupujúci"), ktorým je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prevádza nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Kontaktné údaje predávajúceho:
SMOKE 2 s.r.o., Klariská 12, 81103 Bratislava, Slovenská republika

Číslo účtu predávajúceho pre platby v EUR v SR:
2920899097 / 8330
SK02 1100 0000 0029 2089 9097

Platby na účet realizujte až po doručení zálohovej faktúry na email, nie na základe objednávky!

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, písomná kúpna zmluva má prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na internetovej stránke www.etnoshop.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru, predávajúci nezaručuje okamžitú dotupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru predávajúci môže potvrdiť prostredníctvom emailu na základe otázky kupujúceho.

Objednávka tovaru a spôsob uzatvorania kúpnej zmluvy

Objednávať tovar môžete non-stop na internetovom obchode predávajúceho. Postup pri objednávke tovaru nájdete v sekcii Ako nakupovať. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje objednávanie v internetovom obchode, kontaktujte predávajúceho emailom alebo telefonicky.

Objednávka je záväzne akceptovaná predávajúcim po prijatí automatického emailového potvrdenia s rekapituláciou objednávky kupujúcim. Rekapitulácia objednávky obsahuje údaje o tovare, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a cene iných služieb, názov a údaje o mieste doručenia zásielky, prípadne fakturačné údaje, ak sú potrebné, údaje o cene a spôsobe dopravy.

Objednávky uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.etnoshop.sk sú záväzné. V poslednom kroku objednávky zaškrtnutím políčka "Súhlasím s obchodnými podmienkami" a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito všeobecným obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky, ktorá obsahuje tovar zo sekcie "Vodné fajky" alebo "Fajčiarske potreby", kupujúci potvrdzuje, že dosiahol vek 18 rokov.

V lehote do 24 hodín od odoslania objednávky, môže kupujúci kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo emailom a oznámiť mu zrušenie, ako identifikátor objednávky bude použité číslo objednávky, uvedené v potvrdzovacom emaily alebo emailová adresa kupujúceho. V prípade takéhoto zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky, ktoré súvisia so zrušením objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim vopred, bude kupujúcemu táto finančná čiastka vrátená v lehote do 15 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nehododne inak.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať na základe objednávky odoslanej z internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho a potvrdenej kupujúcim tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak došlo ku vypredaniu alebo nedostupnosti tovaru a predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode predávajúceho, a to v prípade, že sa s kupujúcim nedohodne na náhrade vypredaného produktu alebo služby. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti kupujúcim vopred, bude kupujúcemu táto finančná čiastka vrátená v lehote do 15 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nehododne inak.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti.

Kupujúci je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode BongoShop.sk sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.

Dokladom o predaji sú faktúra a dodací list, ktoré sú pripojené ku každej zásielke. Dodací list slúži zároveň aj ako záručný list. Ak by vám náhodou faktúra alebo dodací list neboli dodané môžete o ne požiadať a my Vám ich dopošleme buď elektronickou formou alebo vytlačené a zaslané poštou. K cene tovaru je pripočítané poštovné, ktorého výška je závislá od spôsobu dodania tovaru.

Spôsob prevzatia tovaru

Tovar je možné prevziať osobne alebo prostredníctvom kurierskej a doručovacej spoločnosti.

Cenník: Slovenská republika
UPS kuriér - platba vopred prevodom 5.52 €
UPS kuriér - platba na dobierku 6.72 €
Slovenská pošta, a.s. - platba na dobierku 5.40 €
Slovenská pošta, a.s. - platba vopred prevodom 4.20 €

Pri nákupe nad 69€ poštovné a balné je zadarmo.

Náklady spojené s odberom tovaru hradí kupujúci.

Dodacia lehota

Tovar odosielame najneskôr do 14 pracovných dní (väčšinou skôr). Potom už závisí len od Slovenskej pošty, ako rýchlo k Vám tovar dodá. Ak dodaciu dobu nemôžeme splniť, ozveme sa Vám prostredníctvom emailu a daný problém sa pokúsime spoločne vyriešiť.

Reklamácie

Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom internetového obchodu a vybavujú sa telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Reklamovaný tovar od Vás príjmeme až po vzájomnej dohode.

Ak pri preberaní Vášho balíku od Slovenskej pošty a.s. bol balík poškodený treba si nárokovať reklamáciu u Slovenskej pošty a.s.

Záruka

Tovar je dodávaný zákazníkovi v takom stave, v akom sme ho prijali od dodávateľa.

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba (2 roky).

Tovar je zo zákon možné vrátiť do 7 pracovných dní bez udania dovodu. Ak bol dodaný iný druh tovaru, predávajúci po vrátení iného druhu tovaru od kupujúceho je povinný zaslať správny tovar. . Ak bol dodaný tovar v inom množstve ako je uvedené na vystavenej faktúre, predávajúci kupujúcemu tovar zašle na svoje náklady. Ak už v prípade zle dodaného dovaru, alebo nedodaného tovaru je tento tovar vypredaný, t.j. nie je ho možné kupujúcemu dodať, predávajúci vráti kupujúcemu peniaze za tovar.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 (kalendárnych) dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu a to písomným upovedomením na kontaktné adresy /email, adresa sídla/. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 dní odo dňa písomného oznámenia, ktoré bolo doručené predávajúcemu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V zmysle § 7 ods. 6, písmena e) zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ produkt nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nakoľko bol spotrebiteľom znehodnotený alebo poškodený ochranný obal.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

V prípade, že si želáte od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom nášho eshopu odstúpiť, doporučujeme zaslať nám vopred mailom informáciu o tom, že nám zasielate reklamáciu/odstúpenie od kúpnej zmluvy aleb onás kontaktujte telefonicky na číslach uvedených v kontakte.
Pri odstúpení od kúpnej zmluvy použite nasledujúci vzorový formulár.
Vyplnený vzrový formulár zasielajte na adresu SMOKE 2 s.r.o., Klariská 12, 81103 Bratislava, Slovenská republika.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri práci s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Spoločnosť SMOKE 2 s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.bongoshop.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujeme poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny alebo e-mailový kontakt.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného alebo telefonického vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo na zmenu alebo odstránenie osobných údajov, po kontaktovaní predávajúceho.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa internetového obchodu v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke internetového obchodu predávajúceho.

Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

V Pezinku, dňa 1.7.2016.

Spoločnosť SMOKE 2 s.r.o. Vám praje príjemné nakupovanie!
2oo7 - 2o22 © BongoShop.sk Všetky práva vyhradené. Podmienky používania stránky.